شخصیت شناسی و مذاکره ( مذاکیار )

اهداف دوره تسلط بر مهارت و دانش مذاکره ارتقاء سطح کیفی مهارت مذاکره ای شرکت کنندگان جلوگیری و یا کاهش میزان ضرر و زیان در مذاکرات کاری بهبود نتایج مذاکرات و بهره آوری بیشتر پس از گذراندن دوره آرامش خاطر در حین و بعد از مذاکراه با طرف های قوی مخاطبین دوره: مدیران، کارکنان و…

جزئیات

تصمیم گیری کیفی

توانایی در تصمیم گیری و حل مسئله یکی از نیاز ها و مهارت های حیاتی هر شخص و هر مدیری است. اهمیت تصمیم گیری و حل مسئله مهارت تصمیم گیری و انتخاب از جمله مهارت های ضروری است که فرد در زندگی اش به آن نیاز دارد. تصميم گيري بخش مهمي از زندگي شخصي و… جزئیات