توانایی در تصمیم گیری و حل مسئله یکی از نیاز ها و مهارت های حیاتی هر شخص و هر مدیری است.

اهمیت تصمیم گیری و حل مسئله

مهارت تصمیم گیری و انتخاب از جمله مهارت های ضروری است که فرد در زندگی اش به آن نیاز دارد. تصميم گيري بخش مهمي از زندگي شخصي و شغلي ما را تشكيل مي دهد. زیرا فرد همواره باید یک راه را از بین راههای مختلف انتخاب کند. انسان هر روزه تصمیمات بسیاری می گیرد که بعضی از آنها بسیار مهم و برخی دیگر کم اهمیت اند. گاه تصمیم گیری در مورد برخی از مسائل کار ساده ای نیست و به بررسی بیشتری نیاز دارد. زیرا آن تصمیم در زندگی آینده فرد پیآمدها و تاثیرات بسیاری دارد. یکی از این مسائل، تصمیم گیری برای ازدواج است.

بعضی از تصمیم گیری ها کوچک و کم اثرند اما بعضی دیگر چنان مهم اند که زندگی ما را تحت تاثیر خود قرار می دهند و جهت حرکت و مسیر تلاش های ما را معین می کنند. مهارت تصمیم گیری در شکل دهی به زندگی چنان نقش مهم و زیربنایی دارند که گفته اند زندگی انسان هر چه هست حاصل مجموعه انتخاب ها و تصمیم های اوست. یعنی هر انسانی با تصمیاتی که می گیرد زندگی خود را بصورتی خاص شکل می دهد. داستان تنها به اینجا ختم نمی شود، یک تصمیم نا بجا باعث می شود شخص تصمیم گیرنده در فشار روحی بیشتری قرار بگیرد، از اینرو بایستی تصمیمات دیگری اتخاذ کند که سلسله ای از تصمیمات اشتباه فاجعه می آفریند.

مهارت تصمیم گیری یکی از مهمترین ابزار های حیاتی مدیران سازمان ها و افراد است. این دوره به ما کمک می کند تا این مهارت را توسعه دهیم.

مطالب دوره :

  • ترس از تصمیم گیری

  • تصمیم گیری موثر به روش PrOACT

  • تله های روانی تصمیم گیری

  • تیپ شناسی و نقش آن در تصمیم گیری

  • تفکر کند و سریع

  • مدل های تصمیم گیری

این دوره تنها برای سازمان ها برگزار می گردد. جهت اطلاعات بیشتر تماس بگیرید.